Rozstrelové kolo o 1. miesto

POZOR!

Toto "rozstrelové kolo" je určené špeciálne pre tých, ktorí sa získali maximálny počet bodov.

 

Zasúťažiť si môžete všetci, avšak okrem našich premiantov už iba nesúťažne. Výsledky budeme započítavať tým, ktorí získali maximálny počet bodov, ostatní to máte "pre radosť". Tých oslovíme osobitným mailom.

Pripomíname, že vyhodnotenie Stavbárskej olympiády bude na Dni otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave 7.2.2019.

Všetci súťažiaci, rodičia aj pedagógovia sú pozvaní zblízka pozrieť sa zblízka na to, ako získať kvalifikáciu na perspektívne zamestnanie. Všetci študenti dostanú potvrdenie pre ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní.

Zdroje: https://www.priklady.eu/sk/fyzika.alej; I. Baláž a kol.: Inžinierske staviteľstvo, Eurostav, Bratislava, 2017

  1. 1) Inžinierska stavba je stavebná konštrukcia, ako napríklad:

  2. 2) Akvadukt je privádzač, ktorý na veľké vzdialenosti prepravuje:

  3. 3) Pilier je objemný nosný prvok, ktorý do uloženia prenáša sily:

  4. 4) Bitva je samostatná konštrukcia, ktorá sa používa na ovládanie:

  5. 5) Bentonit je íl z vulkanického popola, ktorý napúča absorbovaním:

  6. 6) Driek je konštrukcia stožiara, ktorá je:

  7. 7) Ak 7 tvárnic s výškou 8 cm a hmotnosťou 12 kg, ktoré ležia na zemi vedľa seba poskladáte na seba, vykonáte prácu:

  8. 8) Pri výrobe dielcov z predpätého železobetónu sa silou 60 000 N napínali oceľové (E = 220.109 Pa) tyče dlhé 6 metrov o priemere 10 mm. Oceľové tyče sa predĺžili o:

  9. 9) Človek s hmotnosťou 70 kg vyniesol na štvrté poschodie vrece s cementom o hmotnosti 50 kg. (výška jedného poschodia je 3 m, gravitačné zrýchlenie g = 10 m.s-2) Vykonal pri tom prácu:

  10. 10) Na žeriave je na oceľovom lane priečneho prierezu veľkosti 2 cm2 zavesený kváder o hmotnosti 4000 kg. Relatívne predĺženie lana je: